Nabór na refundację kosztów wyposażenia

Ostatni nabór na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu ”Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w Toruniu (I)”

Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia informuje, iż w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w Toruniu (I)

Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy, Działanie: 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy RPO WK-P na lata 2014-2020.

przystępuje do naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w terminie od 17.11.2015 do 20.11.2015

Na utworzonych miejscach pracy może być zatrudniona:

osoba bezrobotna, która jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia i ma ukończony 30 rok życia (zakwalifikowana do II profilu pomocy o którym mowa w znowelizowanej ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) w tym należy co najmniej do jednej z poniższych grup:

– osób powyżej 50 roku życia,
– osób z niepełnosprawnościami,
– osób długotrwale bezrobotnych,
– osób o niskich kwalifikacjach w Toruniu,
– kobiet.

Złożone wnioski rozpatrywane będą wg kolejności wpływu oraz obowiązującego regulaminu.


Kompletne wnioski
przyjmowane będą w Kancelarii Urzędu Pracy – p. 42 /II piętro/.

Ostatni nabór wniosków – wypłacenie środków może nastąpić wyłącznie w 2015 r.

Toruń, dnia 16.11.2015r.

DEFINICJE:
Osoba długotrwale bezrobotna:
w przypadku osób, które ukończyły 30 rok życia
– osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy

UWAGA: wiek uczestnika określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.
Osoba niepełnosprawna:
Przynależność do grupy osób niepełnosprawnych określana jest w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. Za osobę niepełnosprawną uznaje się osobę niepełnosprawną w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych tj. osobę z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.
Wiek uczestnika projektu:
Wiek uczestnika: osoba musi mieć ukończony 30. roku życia łącznie z dniem 30-stych urodzin.
Osoba o niskich kwalifikacjach:
Osoby, które ukończyły:
– szkołę podstawową,
– gimnazjum,
– zasadniczą szkołę zawodową, liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum, technikum uzupełniające.