Szkolenia pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW ZE ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) w 2016 r.
§ 1
Na podstawie art.69a i 69b ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz.149 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.05.2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz.U. z 2014r. poz. 639), kierując się zasadami racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi oraz możliwościami finansowymi Urzędu ustala się następujące zasady finansowania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

§ 2

Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone są na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców tj. na:
–  kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
– egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
– badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
– ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.
§ 3

1.             Środki KFS ( limit ) w wysokości 1.101.160 zł mogą być przeznaczone na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców zgodnie z priorytetami wydatkowania środków KFS, ustalonymi przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej .
 W roku 2016 są nimi:
a)      wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych
– w.wym. priorytet nie obejmuje tych form kształcenia i szkolenia, które w przeważającej mierze dotyczą tak zwanych kompetencji miękkich (psychospołecznych, interpersonalnych),

b)      wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym  charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,

c) wsparcie młodych , nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art. 150f ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy –  dotyczy osób do 30 roku życia na których pracodawca uzyska refundację części kosztów pracy z Funduszu Pracy na podstawie umowy z urzędem pracy.
     2.  Środki KFS ( rezerwa) mogą być przeznaczone na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców zgodnie z priorytetami wydatkowania środków KFS, ustalonymi przez Radę Rynku Pracy tzn.:
a)    wsparcie kształcenia ustawicznego w branżach/ zawodach, gdzie pracodawcy oferują miejsca pracy i jednocześnie zgłaszają trudności z zatrudnianiem pracowników;
b)    wsparcie kształcenia ustawicznego w branży transportowej w zawodach: kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, maszyniści kolejowi oraz w branży usług opiekuńczych;
c)    wsparcie kształcenia ustawicznego w branżach/ przedsiębiorstwach restrukturyzowanych, np. w branży górnictwa węglowego, w celu utrzymania zatrudnienia;
d)    wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych w celu utrzymania zatrudnienia;
e)     zaspokajanie zapotrzebowania powiatów, które będą wnioskowały o dodatkowe kwoty KFS na finansowanie kształcenia ustawicznego u pracodawców.
§ 4

1.      Pracodawca , który ma siedzibę albo prowadzi działalność na terenie działania Urzędu, zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników/pracodawcy, może złożyć w Urzędzie Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego zwany dalej Wnioskiem, wraz z wymaganymi dokumentami.
Pracodawca  w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy to jednostka organizacyjna, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika na umowę o pracę.

2.      W przypadku, gdy Wniosek jest  nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny, Urząd wyznacza pracodawcy 7-dniowy termin na jego uzupełnienie.
3.       Prawidłowo wypełnione Wnioski są rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich wpływu, w terminie do 30 dni od dnia ich złożenia, z uwzględnieniem posiadanych w danym roku środków finansowych. Pracodawca jest informowany o sposobie rozpatrzenia Wniosku.
4.      W 2016 roku urząd nie przewiduje dofinansowania kształcenia ustawicznego osobom, które otrzymały takie dofinansowanie w 2015 roku.
5.      Środki KFS przyznane pracodawcom na podstawie umowy zawartej ze starostą (dyrektorem powiatowego urzędu pracy), stanowią pomoc de minimis.
6.      Kursy i studia podyplomowe finansowane ze środków KFS są zwolnione z podatku VAT.
7.      Ceny kursów finansowanych ze środków KFS nie powinny zawierać kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia.
§ 5
1.      Koszty kształcenia ustawicznego pracowników lub pracodawcy mogą być sfinansowane ze środków KFS w wysokości 80% tych kosztów, nie więcej niż 300%
przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, a w przypadku mikroprzedsiębiorców w wysokości 100% kosztów, nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
2.      Jedna osoba (pracownik/pracodawca) w ramach jednej umowy dotyczącej dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego ze środków KFS może skorzystać tylko z jednej formy kształcenia tj. z jednego kursu/studiów podyplomowych/ egzaminu.
3.      Środki z KFS nie mogą być przyznane pracodawcom zamierzającym samodzielnie realizować usługi edukacyjne dla własnych pracowników.
4.      Środki KFS mogą być przyznane na działania realizowane w danym roku kalendarzowym. Jeżeli forma kształcenia, na którą pracodawca otrzymał środki nie rozpoczęła się w roku, na który została przyznana, środki te muszą być zwrócone na konto Urzędu.
5.      Przy wydatkowaniu środków KFS wnioskodawca jest zobowiązany do dokonania rozeznania/analizy rynku w celu wybrania najkorzystniejszej oferty szkoleniowej gwarantującej efektywne wykorzystanie w/w środków ( przez ofertę najkorzystniejszą należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów np. jakości oferowanego programu, doświadczenia instytucji, certyfikatów itp.)
§ 6

1.      Pracodawca może złożyć Wniosek o sfinansowanie tylko jeszcze nie rozpoczętej formy kształcenia ustawicznego.
2.      Osoba, której szkolenie lub studia podyplomowe są finansowane z KFS, powinna być w trakcie trwania tych form zatrudniona u pracodawcy, który otrzymał wsparcie z KFS. Jeżeli pracodawca chce uzyskać finansowanie kosztów podnoszenia kwalifikacji dla pracownika zatrudnionego na czas określony, powinien przedłużyć mu umowę o odpowiedni okres tak, aby osoba biorąca udział w podnoszeniu kwalifikacji była zatrudniona przez cały okres trwania danej formy kształcenia ustawicznego.
3.      Pracodawca zawiera z pracownikiem, któremu zostaną sfinansowane koszty kształcenia ustawicznego, umowę określającą prawa i obowiązki stron.

§ 7
Podejmując decyzję w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego ze środków KFS Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia kieruje się potrzebami szkoleniowymi pracownika na zajmowanym stanowisku oraz działając na podstawie art.44 ust.3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) zasadami racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, które mają być wydatkowane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnieciu założonych celów.