Stypendium z tytułu pobierania nauki

Bezrobotnym, którzy podejmują dalszą naukę celem podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych przysługuje stypendium na kontynuowanie nauki.

1.Kto może ubiegać się o stypendium?

O stypendium mogą ubiegać się bezrobotni spełniający łącznie następujące warunki:

 • Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych,
 • w ciągu 12 miesięcy od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy podjęli dalszą naukę w:
  • szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych, będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej,
  • szkole wyższej w systemie studiów niestacjonarnych,
 • nie przekroczyli wysokości dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej (do dochodu nie wlicza się kwoty tego stypendium).

2.Jak długo można pobierać stypendium?

Stypendium przysługuje przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki. Istnieje możliwość kontynuacji wypłacania stypendium do ukończenia nauki zgodnie z programem nauczania.

3.Co należy zrobić, aby otrzymać stypendium?

 • Stypendium udzielane jest na wniosek bezrobotnego.
 • O przyznaniu stypendium powiatowy urząd pracy powiadamia wnioskodawcę w formie decyzji administracyjnej w terminach wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Stypendium przysługuje w wysokości 100% kwoty zasiłku dla bezrobotnych.
 • Stypendium za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę stypendium przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który świadczenie przysługuje.
 • Stypendium wypłaca się z dołu, za kalendarzowe okresy miesięczne.

4. Stypendium nie przysługuje, w przypadku przerwania nauki

 • Osobie której starosta przyznał stypendium przysługuje to stypendium w wysokości 20 %  zasiłku, od  ostatniego dnia miesiąca, w którym podjęła zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą  w trakcie nauki.

UWAGA! Stypendium nie przysługuje w przypadku przerwania nauki.
osobie, której starosta przyznał stypendium z tytułu podjęcia bądź kontynuowania dalszej nauki stypendium w wysokości 20% przysługuje również od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.