Herb Miasta Toruń
Strona główna

ul. Mazowiecka 49 A

tel. (56) 65 80 202

fax. (56) 65 80 201

e-mail: toto@praca.gov.pl

Wyszukiwarka

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy, szkoleń oraz informacje z PUP Toruń, zapisz się na newsletter.

Kreator CV

Ulubione strony

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze 3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Ankieta

Ankieta
Załatwianie spraw Skąd dowiaduje się Pan/Pani gdzie i jak załatwić sprawy w Urzędzie Pracy?
 
840
 
428
 
111
 
1098
Jesteś tutaj: Strona główna » Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy » Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
Logo Urzędu Pracy Herb Miasta Toruń

Powiatowy Urząd Pracy

Propozycja urzędu
Informacje ogólne

Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy

Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy.
 1. Z jakich form wsparcia w ramach rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych może skorzystać Pracodawca ?
 2. Kto może ubiegać się o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ?
 3. W jakiej wysokości może zostać przyznana refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ?
 4. Tryb przyznawania pracodawcy refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
 5. Środki z tytułu refundacji wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej nie mogą być przeznaczone między innymi na
 6. Formy zabezpieczenia zwrotu.
 7. Środki z tytułu refundacji wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej nie mogą być przeznaczone między innymi na.

1. Z jakich form wsparcia w ramach rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych może skorzystać Pracodawca?

Starosta może ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwrócić Pracodawcy:
 • koszty wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Toruniu jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.
REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

2. Kto może ubiegać się o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej?

 1. Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej może zostać przyznana Pracodawcy, jeżeli:
  • zobowiązał się do zatrudniania osoby niepełnosprawnej przez okres co najmniej 36 miesięcy,
  • złożył wniosek o przyznanie refundacji, zwany dalej „wnioskiem”.
 2. Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej nie może zostać przyznana Pracodawcy, jeżeli:
  • nie prowadził działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o refundację,
  • posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  • posiada zaległości z opłacaniem w terminie podatków i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej (zgodnie z kryteriami określonymi w pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz UE C 224 z 01.10.2004),
  • toczy się w stosunku do składającego wniosek postępowanie upadłościowe lub został zgłoszony wniosek o likwidację,
  • był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553, z późn. zm.),
  • ubiega się o refundację stanowiska pracy, na które Urząd nie może skierować bezrobotnych lub poszukujących pracy, gdyż nie figurują w rejestrze Urzędu bezrobotni lub poszukujący pracy o kwalifikacjach wymaganych do pracy na tego typu stanowiskach pracy.

3. W jakiej wysokości może zostać przyznana refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej?

Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej dokonywana jest w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 15-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

4. Tryb przyznawania pracodawcy refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej:

 1. Pracodawca zamierzający wyposażyć stanowisko Pracy osoby niepełnosprawnej składa do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska Pracy osoby niepełnosprawnej. W przypadku wniosków składanych przez Starostę winny być one złożone do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 2. Starosta pisemnie informuje Pracodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku przeznaczonego do realizacji na dany rok w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku wraz z niezbędnymi do jego rozpatrzenia dokumentami, jednak nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez Radę Powiatu uchwały, o której mowa w art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Starosta informuje Pracodawcę o rozpatrzeniu wniosku, wzywając go do negocjacji warunków umowy. Negocjacje powinny zakończyć się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
 4. W terminie 7 dni od dnia dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów , Urząd występuje do Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o wydanie opinii, odpowiednio,  o  przystosowaniu do potrzeb  wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na tym stanowisku lub o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na tym stanowisku.

5. Wypłata refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej:

 1. Pracodawca przedstawia w Urzędzie wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy, do którego dołącza: kopię umowy o pracę zawartej z osobą zatrudnioną na refundowanym stanowisku pracy, orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność tej osoby oraz kopie dowodów potwierdzających poniesione koszty podlegające refundacji w terminie 7 dni od dnia poniesienia ostatniego z tych kosztów.
 2. Wydatkowanie przyznanych środków przeznaczonych na zakup wyposażenia objętego refundacją dokumentuje się fakturą, rachunkiem, dowodem zapłaty lub umową cywilno-prawną.
 3. Wydatkowanie środków przeznaczonych na wytworzenie wyposażenia objętego refundacją Pracodawca dokumentuje przedstawiając ocenę techniczną rzeczoznawcy wraz z dokonaną przez niego wyceną. Cenę nabycia i koszt wytworzenia wyposażenia objętego refundacją ustala się i dokumentuje zgodnie z przepisami o rachunkowości. Koszty oceny i wyceny rzeczoznawcy finansuje Pracodawca.
 4. W terminie 7 dni od dnia dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów do Urzędu dokumentów, Urząd występuje do Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o wydanie opinii o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na tym stanowisku.
 5. Zwrotu kosztów dokonuje Starosta na warunkach i w wysokości określonych umową zawartą z Pracodawcą, z tym że zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy.
 6. Urząd przekazuje refundację na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez Pracodawcę pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy , odpowiednio,  o  przystosowaniu do potrzeb  wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na tym stanowisku lub o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na tym stanowisku.
 7. Zwrot kosztów jednostkom budżetowym następuje na wydzielony rachunek dochodów własnych, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych. Warunkiem zwrotu kosztów jest ich poniesienie przez jednostkę budżetową ze środków uprzednio zgromadzonych na tym rachunku.

6. Formy zabezpieczenia zwrotu:

 1. poręczenie,
 2. weksel z poręczenie wekslowym (aval),
 3. gwarancja bankowa,
 4. zastaw na prawach lub rzeczach,
 5. blokada rachunku bankowego,
 6. akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

7. Środki z tytułu refundacji wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej nie mogą być przeznaczone między innymi na:

 1. pomoc przyznawaną podmiotom gospodarczym działającym w sektorach rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. U. L 17 z 21 stycznia 2000r., str. 22),
 2. pomoc przyznawaną podmiotom gospodarczym działającym w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu,
 3. pomocy przyznawaną podmiotom gospodarczym działającym w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu w następujących przypadkach:
  • kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzanych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą,
  • kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom surowców,
 4. pomoc przyznawaną na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej,
 5. pomoc uwarunkowaną pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy,
 6. pomoc przyznawaną przedsiębiorstwom działającym w sektorze węglowym zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu (WE) nr 1407/2002,
 7. pomoc na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przyznawanej podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego,
 8. pomoc przyznawana podmiotom gospodarczym znajdującym się w trudnej sytuacji,
 9. pomoc przeznaczona na zwiększenie zdolności połowowej pod względem tonażu i mocy, określonej w art. 3 lit. n) rozporządzenia (WE) nr 2371/2002, chyba że dotyczy to pomocy na modernizację głównego pokładu, określonej w art. 11 ust. 5 wspomnianego rozporządzenia,
 10. pomoc na zakup i budowę statków rybackich.
UWAGA!
Przyznane Pracodawcy środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu refundacji kosztów wyposażenia stanowiska osoby niepełnosprawnej, stanowią pomoc de minimis.


Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 1 (ocen: 1)
Metryczka dokumentu
Autor dokumentu:System Labor
Utworzono: 22 maja 2012
Zmodyfikowano: 08 września 2014 przez System Labor
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2012 Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy